See blogi on kasutusel alates 21. augustist 2010. Vana blogi asub siin.


23 February 2016

Näitus "Palju õnne naistepäevaks!"

PRESSITEADE
23.02.2016
Tallinna Kunstihoone
Fideelia-Signe Roots „Naiserolli neli muutumist viljapunkri taustal“, kaader videost, 2015
Fideelia-Signe Roots „Palju õnne naistepäevaks!“ Linnagaleriis
Fideelia-Signe Roots küsib, mis tunne on olla naiskangelane. Selleks toob ta Linnagaleriisse Eesti esimese naiskombaineri ja töökangelase Elmina Otsmani kombainipunkri ja viib vaataja videote, heli ja tekstide abil ajarännule läbi ühiskonnas tunnustatud ja ootuspäraste naiserollide.
Olete oodatud näituse avamisele 25. veebruaril kell 18.00 ja vestlusringi koos professor Tiina Kirsi ja autoriga 10. märtsil kell 17.00! Näitus jääb lahti kuni 27. märtsini.
„Oranž „Niva“ seisis töökoja juures, selle ümber oli kogunenud palju rahvast ja mängis kolhoosi väike orkester. Kui pillid vaikisid, astus ette „Rostselmaši“ tehase peakonstruktori asetäitja Ivan Voitov ja pidas lühikese kõne. Ta õnnitles kõiki majandi naisi 8. märtsi puhul, mulle aga andis kogu oma suurkäitise kollektiivilt üle õnnitlused. Sealsamas seisis „Niva“. Paremat naistepäevakinki ei saagi olla,“ kirjutas Elmina Otsman (1924—2012) oma päevikusse, kui sai kingiks endanimelise kombaini.

Näituse keskse kujundina pakub Roots välja subjektiivse tõlgenduse nimelise kombaini terapunkrist, millele loovad narratiivi videod ja tekstid. Punker on nagu ajamasin, mis viib meid ajastusse, kus ühele naisele oli võitlus vilja eest auküsimus, kus kive korjati põllult paljakäsi ja kus tegutsesid kõrgete elueesmärkidega töökangelased ning kosmonaudid. Mineviku ja kaasaja vahel moodustavad kõneka seose katkendid Elmina päevikust, mida loeb ette põllumeheks õppinud ja traktoriga mööda Eestit rännanud näitleja Tiina Tauraite.
Fideelia-Signe Roots teeb EKA doktorantuuris loomingulist uurimistööd teemal „Naine kui kangelane“, milles võtab fookusesse nõukogudeaegsed naismehhanisaatorid, kes said töökangelase aunimetuse. Üldisest kangelasnaise kuvandist on ta nüüdseks jõudnud mikroajaloolisele positsioonile ning uurib Eesti esimese naiskombaineri ja töökangelase Elmina Otsmani juhtumit, mis võimaldab laiemaid üldistusi: kuidas kangelast konstrueeritakse, mismoodi ta endast mõtleb, mis on talle tähtis ning kuidas mõjutavad teda nii bioloogiline kui sotsiaalne sugu ja keskkond. Ajalooliselt on kangelase rollis vaikimisi olnud mees. Naine ei pruugi samas kontekstis usutavalt mõjuda, neid on pigem ohvritena nähtud. Kas naistele peaks leiutama nende oma kangelaskuvandi, küsib Roots.
„Mu senise uurimistöö kõige üllatavam leid on, et veel elusolevad nõukogudeaegsed naismehhanisaatorid korraldavad igal aastal üleriigilisi kokkutulekuid, kuid laiem üldsus on selle ühiskonnagrupi unustanud,“ räägib autor. „Kollektiivse mälu uurija Halbwachs leiab, et suurte poliitiliste pöörete tulemusena muudetakse riiklikul tasemel minevikusündmuste rõhku ja osad sündmused määratakse unustamisele. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisel mattis uus diskursus eelmise enda alla ja muutus ka naisekuvand. Kui varem poseerisid ajakirjade kaanel töökangelannad, siis nüüd pigem modellid ja meelelahutajad. Naisekuvand muutus aktiivsest passiivseks. Teema väärib uurimist, et anda panus naisajaloo- ja üldise ajalookirjutuse diskursusse. E. Otsmani päevikud on siinjuures uurijaile hindamatu materjal.“
Näitus kuulub LadyFesti 2016. aasta programmi.
Fideelia-Signe Roots (snd 1976) on lõpetanud Tartu Ülikoolis maalieriala 1999. aastal, Eesti Kunstiakadeemias interdistsiplinaarsete kunstide magistrantuuri 2007. aastal ja 2013. aastast õpib ta Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris, uurimisteemaks „Naine kui kangelane”. Roots on esinenud näitustel alates 1997. aastast ning pälvinud mitmeid filmiauhindu. Kuulub Eesti Kunstnike Liitu alates aastast 2007.
Kunstnik tänab: Tiina Kirss, Katrin Kivimaa, Marko Mäetamm, Kalju ja Aivar Otsman, Tiina Tauraite, Urmas Sepp, Kristel Sitz, Kalle Pruuden, Aidateater, Jaanus Marrandi & Estonia OÜ.
Repro: Fideelia-Signe Roots „Naiserolli neli muutumist viljapunkri taustal“, kaader videost, 2015
Tallinna linnagalerii
26. veebruar – 27. märts 2016
Harju 13
K—P 12—18, tasuta
Rohkem infot:
Fideelia-Signe Roots, kunstnik
+372 53 803 081
Pressiteate koostas
Anneli Porri

PRESS RELEASE
23 February 2016
Tallinn Art Hall

Fideelia-Signe Roots’s Happy International Women’s Day! at the City Gallery

Fideelia-Signe Roots asks what it feels like to be a female hero. In order to explore this, she is bringing the harvester bunker of Elmina Otsman, Estonia’s first female harvester operator and Work Hero, to the City Gallery. And invites the viewers to travel through time with the help of videos, sound and texts and explore the acknowledged and expected female roles in society.

You are invited to the exhibition opening on February 25th at 6 p.m. and to a discussion with Professor Tiina Kirss and the artist on March 10th at 5 p.m.! The exhibition will be open until March 27th.

“The orange Niva stood near the workshop. A large number of people had gathered around it and the kolkhoz’s small orchestra was playing. When the instruments fell silent, Ivan Voitov, the deputy head designer at the Rostselmaši factory stepped forward and made a short speech. He congratulated all the women at the farm on the occasion of March 8th, and then he congratulated me on behalf of the entire collective at his large enterprise. The Niva was right there. There can be no better Women’s Day present.” Elmina Otsman (1924—2012) wrote in her diary when she was gifted a harvester bearing her name.

As the central image of the exhibition, Roots presents a subjective interpretation of the named harvester from the grain bunker, for which the narrative is created with videos and texts. The bunker is like a time machine, which takes us back to an era when the battle for grain was a matter of honour for one woman, when rocks were gathered from the field by hand, and the work heroes and cosmonauts had lofty life goals. An eloquent connection between the past and the present is comprised of the excerpts from Elmina’s diary, which are read by actress Tiina Tauraite, who has studied farming and rode a tractor throughout Estonia.

Fideelia-Signe Roots is doing creative research on the topic “Women as Heroes” for her PhD at the Estonian Academy of Arts. The focus of the research is the Soviet-era women who worked with farm equipment, and were recognised with the title of “Work Hero”.  From the general image of a “hero woman”, she has now arrived at a micro-historical position, and is researching the case of Elmina Otsman, Estonia’s first female harvester operator and work hero. Generalised more broadly, she is examining how a hero is constructed and how she views herself; what is important to her and how is she affected by her biological and social gender and the environment. Historically, the role of hero has by default belonged to men. Women may not seem as believable in the same role and have been seen more as victims. Roots asks: Should a specific hero image be invented for women?

“The most surprising find of the research work to date is that the Soviet-era women who worked with farm equipment and are still alive organising annual national gatherings, but the general public has forgotten this social group,” says the artist.  “Halbwachs who researches collective memory finds that the emphasis on past events changes as a result of great political upheavals, and some of the events are destined to be forgotten. Upon the collapse of the Soviet Union, the new discourse buried the old one, and also changed the female image. If previously, work heroines posed on the covers of magazines, now it was models and entertainers. The female image changed from active to passive. The topic deserves to be examined in order to make a contribution to the discourse on writings on female history as well as general history. E. Otsman’s diaries provide invaluable material for the researcher.”

The exhibition is part of LadyFest 2016.

Fideelia-Signe Roots (b. 1976) has graduated from Tartu University painting department in 1999 and Estonian Academy of Arts interdisciplinary arts MA in 2007. Since 2013 she has been studying there at the PhD level; research theme „Women as Heroes”. Roots has taken part of exhibitions since 1997 and received several awards for her films. Member of the Estonian Artists’ Association since 2007.

http://fideelia.future.ee

Artist thanks: Tiina Kirss, Katrin Kivimaa, Marko Mäetamm, Kalju ja Aivar Otsman, Tiina Tauraite, Kristel Sitz, Urmas Sepp, Kalle Pruuden, Aidateater, Jaanus Marrandi & Estonia OÜ.

Repro: Fideelia-Signe Roots Four Changes in the Female Role Against the Background of a Grain Bunker, still from video, 2015

Tallinn City Gallery
26 February —27 March 2016
Harju 13
Wed-Sun 12 noon to 6 p.m., free
kunstihoone.ee

More information:
Fideelia-Signe Roots, artist
fideelia@future.ee
+372 53 803 081

Press release compile by:
Anneli Porri
anneli@kunstihoone.ee

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.02.2016
Таллиннский Дом искусства

Фидеэлия-Сигне Роотс Городская галерея „Palju õnne naistepäevaks!“ («С 8 марта!») 

Фидеэлия-Сигне Роотс спрашивает, что значит быть женщиной-героиней. Поэтому она сделала героиней выставки в Городской галерее первую в Эстонии женщину-комбайнера и Героя труда Эльмину Отсман. Зритель оказывается внутри бункера для зерна, и посредством видео клипов, звука и текста отправляется в мысленное путешествие во времени через призму признанных в обществе и желанных женских ролей.

Приглашаем вас на открытие выставки 25 февраля в 18.00, и в круг собеседников в обществе с профессором Тийной Кирс и автором выставки 10 марта в 17.00! Выставка будет открыта до 27 марта.


«Возле мастерской стояла оранжевая «Нива», вокруг неё собралось много людей и играл маленький колхозный оркестр. Когда инструменты умолкли, вперёд вышел заместитель главного конструктора завода «Ростсельмаш» Иван Войтов и выступил с короткой речью. Он поздравил всех женщин хозяйства с праздником 8 марта, а мне передал поздравления от коллектива, скрепив их крепким рукопожатием. И тут же стояла «Нива». Лучшего подарка к женскому дню нельзя было ожидать,» - записала Эльмина Отсман (1924—2012) в своём дневнике, получив в качестве подарка комбайн, названный своим именем.

В качестве центрального образа художница предлагает субъективное толкование о зерновом бункере именного комбайна, причём, повествовательный характер образа создаётся с помощью видео и текста. Бункер – это нечто вроде машины времени, которая отправляет нас в век, когда для женщины борьба за зерно была вопросом чести, когда камни в поле собирали голыми руками и где Герои труда и космонавты действовали во имя высоких жизненных целей. Красноречивую связь времён между прошлым и настоящим создают отрывки из дневника Эльмины, которые зачитывает учившаяся на фермера и объездившая Эстонию на тракторе актриса Тийна Таурайте.

Фидеэлия-Сигне Роотс пишёт творческую исследовательскую работу в докторантуре Эстонской художественной академии по теме «Женщина как герой», в которой в центре внимания находятся женщины-механизаторы советского времени, получившие почётные звания Героя труда. От общего образа женщины героини автор перешла к позиции микро-историка и изучает жизнь первой в Эстонии женщины комбайнёра и Героя труда на примере Эльмины Отсман, который позволяет делать широкие обобщения: как рождается герой, что он думает о себе, что для него важно и как влияют на него его биологический пол, социальное положение и среда. Исторически в роли героя по умолчанию выступал мужчина. Женщина не обязательно воздействовала в таком контексте достоверно, её, скорее, привыкли видеть жертвой. Роотс задаётся вопросом: «Может быть, для женщин следует найти свой собственный образ героини?»

«До сих пор самой неожиданной находкой моей исследовательской работы было то, что ещё живущие женщины-механизаторы советского времени ежегодно устраивают встречи на уровне нашей страны, но широкая общественность эту группу общества забыла, - говорит автор -. Исследователь коллективной памяти Морис Хальбвакс утверждает, что в результате больших политических переворотов акцент на событиях прошлого изменяется и отдельные события предаются забвению. Когда Советский Союз прекратил существование, новая культура и идеология подмяла прошлое под себя, и образ женщины в искусстве также претерпел изменения. Если прежде на обложках журналов позировали героини труда, то сейчас их место заняли модели и представительницы шоу-бизнеса. Образ женщины из активного превратился в пассивный. Тема достойна исследования и способна внести вклад в идеологию истории женщины и общего исторического описания. Дневники Э. Отсман в этом составляют бесценный материал для исследователя.»

Выставка входит в программу LadyFest 2016.

Фидеэлия-Сигне Роотс (р. 1976) закончила Тартуский университет по специальности живопись в 1999 году, магистратуру Эстонской художественной академии по специальности междисциплинарных искусств в 2007 г., а с 2013 г. учится в докторантуре академии, и тема её исследовательской работы – «Женщина как герой».Ф.-С. Роотс принимает участие в выставках с 1997 года, награждалась различными кинопремиями.Член Союза художников Эстонии с 2007.

fideelia.future.ee

Художник благодарит: Тийну Кирсс, Катрин Кивимаа, Марко Мяэтамма, Калью и Айвара Отсман, Тийну Таурайте, Kristel Sitz, Урмас Сепп, Калле Прууден,  Театр «Aida», Jaanus Marrandi & «ООО Estonia».

Репродукция: Фидеэлия-Сигне Роотс «Четыре превращения роли женщины на фоне зернового бункера», кадр из видео, 2015

Таллиннская Городская галерея
26 февраля – 27 марта 2016
Harju 13
Ср—Вс  12—18, вход бесплатный
kunstihoone.ee

Более подробно:
Фидеэлия-Сигне Роотс, художник
fideelia@future.ee
+372 53 803 081

Пресс-релиз составлен
Аннели Порри
anneli@kunstihoone.ee